Delivery Clerk (Ref. FIN/217/0822) in Stellenbosch University Stellenbosch,WesternCape,SouthAfrica

Website Stellenbosch University

Jobsfunter is listing this job opening under Stellenbosch University in Stellenbosch,WesternCape,SouthAfrica 2022 exclusively on jobsfunter.com

About the job

Duties/Pligte

 • Correctly and timeously delivering supplies and goods, and performingphysical tasks such as loading and unloading the goods;
 • If the truck driver is not available, the deleviry clerk will also be reponsible for the following duties:
 • Correctly and timeously delivering, removing and moving furniture, equipment and other goods as requested;
 • Distributing redundant furniture and equipment in the second-hand store.
 • Die korrekte en tydige aflewering van voorraad en goedere, asook fisiese take soos die op- en aflaai van die goedere;
 • Indien die vragmotorbestuurder nie beskikbaar is nie, sal die afleweringsklerk ook verantwoordelik wees vir die volgende pligte:
 • Die korrekte en tydige aflewering, verwydering en verskuiwing van meubels, toerusting en enige ander goedere soos versoek;
 • Die uitreiking van uitgediende meubels en toerusting in die tweedehandse stoor.

Job Requirements/Pos Vereistes

 • Grade 12 or a post school qualification (e.g., Plus Programme);
 • A valid heavy vehicle licence AND a public driver’s permit (PDP);
 • Knowledge of the layout of the University campus;
 • Must have the ability to perform physical tasks;
 • Good communication skills;
 • Focus on good client service;
 • The ability to work effectively in a team;
 • Good interpersonal skills;
 • Good planning and organisational skills;
 • Reliable, diligent, and honest.
 • Graad 12 of ‘n naskoolse kwalifikasie (bv. die Plusprogram);
 • ‘n Geldige swaarvoertuig- EN ‘n openbare rybewys (PDP);
 • Kennis van die uitleg van die Universiteitskampus;
 • Moet die vermoë hê om fisiese take te verrig;
 • Goeie kommunikasievaardighede;
 • Ingesteldheid op goeie kliëntediens;
 • Die vermoë om effektief in ‘n span te werk;
 • Goeie interpersoonlike vaardighede;
 • Goeie beplannings- en organisatoriese vaardighede;
 • Betroubaar, pligsgetrou en eerlik.

Recommendation/Aanbeveling

None / Geen

How To Apply/Hoe Om Aansoek Te Doen

Stellenbosch University is committed to employment equity (EE), and appointments will be made in line with the EE plan for the specific environment as well as the institutional EE Plan of the University.

Stellenbosch University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and email addresses of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

APPLY ONLINE AT BY USING THE APPLY NOW LINK AT THE TOP RIGHT-HAND CORNER OF THE SPECIFIC VACANCY PAGE.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

The Occupational Health and Safety Act requires people in occupations that entail potential exposure to certain hazards (such as, but not limited to: noise, hazardous chemical substances and hazardous biological agents) to be subjected to medical screening, to determine their fitness to work in the said occupations.

Should no feedback be received from the University within four to six weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

Die Universiteit Stellenbosch is verbind tot diensbillikheid (DB), en aanstellings sal ooreenkomstig die DB-plan vir die betrokke omgewing sowel as die Universiteit se institusionele DB-plan gedoen word.

Die Universiteit Stellenbosch behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van ‘n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadresse van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

DOEN AANLYN AANSOEK BY DEUR OP DIE APPLY NOW-SKAKEL REGS BO-AAN DIE BLAD VAN DIE SPESIFIEKE VAKATURE TE KLIEK.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid vereis dat persone in beroepe met potensiële blootstelling aan sekere gevare (soos, maar nie beperk nie tot: geraas, gevaarlike chemiese stowwe en gevaarlike biologiese middels nie), aan mediese keuring onderwerp moet word om vas te stel of hulle geskik is om in genoemde beroepe te werk.

Indien u nie binne vier tot ses weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

Enquiries/Navrae

Enquiries regarding this post: Mr. PC Basson on 021 808 4500, or at [email protected]

Enquiries regarding remuneration/benefits, as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Services Centre on 021 808 2753, or at [email protected]

Navrae rakende die posinhoud: Mnr PC Basson by 021 808 4500, of by [email protected]

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum

by 021 808 2753, of by [email protected]

Currency ZAR

Commencement Date 01-Nov-2022

Closing Date 07-Oct-2022

Amount of Travel

Work At Home

Company: Stellenbosch University

Vacancy Type: Full Time 

Job Location: Stellenbosch,WesternCape,SouthAfrica

Application Deadline: N/A

Apply Here

jobsfunter.com