CBS coordinator careers in Continental Dolné Vestenice, Trenciansky, Slovakia

Website Continental

This Jobsfunter Listing is about Continental in Dolné Vestenice, Trenciansky, Slovakia 2022

About the job


Description

 • identify opportunities and potential for CBS improvement
 • initiate CBS projects, GEMBA management and other CBS methods for the use of identified potentials, monitoring of CBC projects and activities
 • maintain the CBS database (project approval, results achieved, …)
 • cooperate in defining project parameters
 • support for planning, implementation and coordination of CBS projects, Six sigma projects

______________________________________________

 • spolupracovať a identifikovať príležitosti a potenciál zlepšovania CBS
 • iniciovať projekty CBS, vedenie GEMBA a ďalšie metódy CBS na využívanie identifikovaných potenciálov, monitorovanie projektov a aktivít CBC
 • udržiavať databázu CBS (schválenie projektov, dosiahnuté výsledky,…)
 • spolupracovať pri definovaní parametrov projektov
 • podpora pre plánovanie, realizáciu a koordináciu CBS projektov, Six sigma projektov

Qualifications

 • university (technical specialization)
 • experience of at least 1 year in a technical position at CTVCS
 • basic knowledge of production, quality management, technology, …
 • knowledge of PROMT methodology
 • Six sigma
 • methodologies for problem solving, problem analysis (PEA)

______________________________________________

 • vysokoškolské vzdelanie (technické zameranie)
 • prax minimálne 1 rok na technickej pozícií v CTVCS
 • základné znalosti z výroby, riadenia kvality, technológie,…
 • znalosti metodiky PROMT
 • Six sigma
 • metodiky pre riešenie problémov, problémové analýzy (PEA)

Company: Continental

Vacancy Type: Full-time · Associate 

Job Location:  Dolné Vestenice, Trenciansky, Slovakia

Application Deadline: N/A

Apply Here

Jobsfunter.com